รายงานการตรวจสอบเว็บไซต์กระทรวง 19 กระทรวง และ สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย

ความเป็นมา

ตามกฎหมายทางด้วยความเท่าเทียมสำหรับบุคคลปกติ และ ผู้พิการ นั้น ได้มีออกมา Thaiwebaccessibility.com นั้นทำหน้าที่ติดตาม และรายงานผลการตรวจสอบเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อหนึ่ง เพื่อการร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมกันทาง ICT โดยทาง Thaiwebaccessibility ได้ติดตามเว็บไซต์มาตั้งแต่มี กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 ก็ได้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ทั้งหมด ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา เพื่อจะให้ข้อมูลการติดตามผลจากการบังคับใช้ ไม่เช่นนั้น กฎหมาย ย่อมไม่มีประโยชน์ใด ๆ กับผู้พิการ และผู้ที่ต้องการได้รับการใช้งานภาครัฐ อย่างเท่าเทียมกัน

โดยตั้งแต่เดือน เดือน มกราคม 2559 ทาง Thaiwebaccessibility.com ได้เพิ่มการตรวจสอบเกี่ยวกับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Thailand Government Website Standard) ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะท้อนข้อมูลของเว็บไซต์ภาครัฐว่าได้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐหรือไม่

ระยะเวลาในการตรวจสอบและติดตาม

เดือนสิงหาคม 2555 เป็นต้นมา

เว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบและติดตาม

เว็บไซต์ของกระทรวง ทั้ง 19 กระทรวง และ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นเว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์แต่ละหน่วยงาน

หัวข้อการตรวจสอบ

  • ประเภทของเอกสารเว็บไซต์ (Document Type)
  • ตรวจสอบด้านโครงสร้างของเนื้อหา
  • โครงสร้างของเอกสารและ Markup
  • Encoding ของเอกสาร
  • มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Thailand Government Website Standard)

ผลการติดตามและตรวจสอบ

จากผลการตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบด้านการใช้งาน (Operable) และการเข้าถึงได้ (Accessible) ที่เว็บไซต์หน้าแรกของเว็บไซต์ภาครัฐ โดยทำการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://validator.w3.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ World Wide Web Consortium (W3C) ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบโครงสร้างและการวางโครงสร้างของเอกสาร (Markup Validation Service) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งพื้นฐานระดับแรกของความเป็นเว็บไซต์ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) และการตรวจสอบตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

ผลการวิจัย ติดตามครั้งนี้จัดทำโดย

ทีมวิจัยและพัฒนาด้าน Web Accessibility Thaiwebaccessibility.com ประเทศไทย

รายงานการตรวจสอบด้าน Web Accessibility

ตารางการตรวจสอบเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ด้าน Web Accessibility โดย Thaiwebaccessibility
ลำดับ เว็บไซต์หน่วยงาน Error Warning DOCTYPE Encoding
1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 HTML 5 UTF-8
2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 HTML 5 UTF-8
3 กระทรวงพลังงาน 1 2 HTML 5 UTF-8
4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 147 HTML 5 UTF-8
5 กระทรวงคมนาคม 3 17 HTML 5 UTF-8

รายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ตารางการตรวจสอบเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
เว็บไซต์หน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน เกี่ยวกับ CIO ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ คลังความรู้ คำถามที่พบบ่อย ผังเว็บไซต์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ
กระทรวงกลาโหม มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ
กระทรวงวัฒนธรรม มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ
กระทรวงพลังงาน มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ

User login