ลำดับ เว็บไซต์หน่วยงาน Error Warning DOCTYPE Encoding
1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 HTML 5 UTF-8
2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 HTML 5 UTF-8
3 กระทรวงพลังงาน 1 2 HTML 5 UTF-8
4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 147 HTML 5 UTF-8
5 กระทรวงคมนาคม 3 17 HTML 5 UTF-8
6 กระทรวงสาธารณสุข 5 19 HTML 5 UTF-8
7 สำนักนายกรัฐมนตรี 8 0 HTML 5 UTF-8
8 กระทรวงแรงงาน 10 42 HTML 5 UTF-8
9 กระทรวงยุติธรรม 12 16 HTML 5 UTF-8
10 กระทรวงการต่างประเทศ 30 0 XHTML 1.0 Transitional UTF-8
11 กระทรวงอุตสาหกรรม 52 55 HTML 5 UTF-8
12 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63 3 HTML 5 UTF-8
13 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 93 124 HTML 4.01 Transitional Windows-874
14 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 122 92 HTML 5 UTF-8
15 กระทรวงกลาโหม 125 118 XHTML 1.0 Transitional UTF-8
16 กระทรวงพาณิชย์ 160 86 HTML 5 UTF-8
17 กระทรวงการคลัง 263 1 XHTML 1.0 Transitional UTF-8
18 กระทรวงมหาดไทย 278 17 HTML 4.01 Transitional TIS-620
19 กระทรวงศึกษาธิการ 608 85 XHTML 1.0 Transitional Windows-874
20 กระทรวงวัฒนธรรม 941 60 HTML 5 UTF-8