ลำดับ เว็บไซต์หน่วยงาน การลงทะเบียนออนไลน์ e-Forms / Online Forms การบริการออนไลน์ การให้บริการเฉพาะบุคคล
1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 สำนักนายกรัฐมนตรี
3 กระทรวงการต่างประเทศ
4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5 กระทรวงอุตสาหกรรม
6 กระทรวงสาธารณสุข
7 กระทรวงศึกษาธิการ
8 กระทรวงวัฒนธรรม
9 กระทรวงยุติธรรม
10 กระทรวงมหาดไทย
11 กระทรวงพลังงาน
12 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13 กระทรวงแรงงาน
14 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 กระทรวงพาณิชย์
16 กระทรวงคมนาคม
17 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
18 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
19 กระทรวงกลาโหม
20 กระทรวงการคลัง